Politika preduzeća

Politika menadzmenta  preduzeća

Politika kvaliteta

Preduzeće je odlučno u nameri da bude jedan od lidera u oblasti primenom Integrisanog sistema menadžmenta kvalitetom (ISO 9001), životnom sredinom (ISO 14001) i bezbednosti i zdravljem na radu (OHSAS 18001) i drugih sistema menadžmenta u jedinstven poslovni sistem od  2008 godine.

Politika zaštite životne sredine

U cilju dugoročno uspešnog poslovanja, poseban značaj se pridaje sistemskom pristupu aktivnostima na unapređenju zaštite životne sredine. U tom cilju, preduzeće uključuje politiku, programe i praksu zaštite životne sredine u svaku aktivnost, kao bitan element upravljanja svim funkcijama i liderstva u oblasti sistema menadžmenta životnom sredinom.

Politika zaštite zdravlja i bezbednosti na radu

Politika rukovodstva preduzeća je da sve rizike svede na najmanju moguću meru primenom programa prevencije i mendžmenta rizikom u svim aktivnostima i procesima preduzeća. Najviše rukovodstvo potvrđuje posvećenost preduzeća da uspostavi i održava programe čiji je cilj smanjenje rizika po zaposlene i ostala lica, kroz aktivnosti na Identifikaciji opasnosti, proceni rizika i upravljanje samim rizicima.