Politika preduzeća

Politika menadzmenta  preduzeća

Politika kvaliteta

Preduzeće Unogradnja V.V. d.o.o. je odlučno u nameri da bude jedan od lidera u oblasti izgradnje i održavanja objekata u oblasti niskogradnje, što ostvaruje:

 • Kvalitetnim i pouzdanim izvođenjem izgradnje i održavanja objekata u oblasti niskogradnje;
 • Kvalitetnim i pouzdanim izvođenjem izgradnje ostalih objekata iz oblasti niskogradnje i objekata visokogradnje;
 • Obezbeđivanjem da IMS, politike i ciljevi kvaliteta, zaštite životne sredine, kontinuiteta poslovanja i bezbednosti i zdravlja na radu odgovaraju svrsi i kontekstu organizacije i podržavaju njeno strateško usmerenje;
 • Posvećenošću zadovoljavanju primenljivih zahteva;
 • Stalnim poboljšavanjem kvaliteta pružanja svojih usluga;
 • Integrisanjem sistema menadžmenta kvalitetom (ISO 9001), životne sredine (ISO 14001), kontiuniteta poslovanja (ISO 22301) i bezbednosti i zdravlja na radu (ISO 45001) i drugih sistema menadžmenta u jedinstven poslovni sistem;
 • Zadovoljavanjem zahteva, potreba i očekivanja investitora i krajnjih korisnika, zaposlenih, društva i ostalih zainteresovanih strana, uz stalno praćenje stepena njihovog zadovoljstva;
 • Nastojanjem najvišeg rukovodstva da stvaranjem i održavanjem pozitivne radne atmosfere stimuliše sve zaposlene da aktivno i u potpunosti učestvuju u ostvarivanju poslovnih ciljeva preduzeća;
 • Stalnim i planskim obrazovanjem, obukom i motivisanjem zaposlenih u cilju efektivnog, efikasnog i kvalitetnog izvršavanja postojećih i novih poslova;
 • Primenom procesnog pristupa u upravljanju svim resursima i aktivnostima preduzeća i stalnim upravljanjem sistemom međusobno povezanih procesa;
 • Donošenjem poslovnih i drugih odluka na osnovu praćenja, merenja, analize i vrednovanja podataka i informacija i
 • Stalnim unapređivanjem odnosa i razvijanjem partnerstva sa investitorima i isporučiocima/izvođačioma/podizvođačima, čime se doprinosi optimizaciji zadovoljenja obostranih interesa.

Politika zaštite životne sredine

Preduzeće Unogradnja V.V. d.o.o, u cilju dugoročno uspešnog poslovanja, poseban značaj pridaje sistemskom pristupu aktivnostima na unapređenju zaštite životne sredine.

U tom cilju, preduzeće Unogradnja V.V. d.o.o:

 • Uključuje politiku, programe i praksu zaštite životne sredine u svaku aktivnost, kao bitan element upravljanja svim funkcijama i liderstva u oblasti sistema menadžmenta životnom sredinom;
 • Obezbeđuje da politika životne sredine odgovara svrsi i kontekstu organizacije, uključujući prirodu, obim i uticaj svojih aktivnosti, proizvoda i usluga na životnu sredinu;
 • Posvećuje se zaštiti životne sredine, prevenciji zagađivanja i drugim specifičnim oblicima posvećenosti koje su relevantne za kontekst organizacije;
 • Posvećuje se održivom korišćenju resursa, ublažavanju klimatskih promena i prilagođavanje njima, zaštiti biodiverziteta i ekosistema;
 • Posvećuje se ispunjavanju svojih obaveza za usklađenost;
 • Posvećuje se stalnom poboljšavanju EMS radi unapređenja performansi životne sredine;
 • Identifikuje sve aspekte životne sredine i kontroliše aspekte za koje proceni da su značajni;
 • Uspostavlja, primenjuje i održava dokumentovane ciljeve zaštite životne sredine i programe za ostvarivanje tih ciljeva;
 • Uspostavlja, primenjuje, upravlja i održava procese koji su potrebni da bi se ispunjavali zahtevi EMS, kao i primenu mera vezanih za rizike i prilike i ciljeve životne sredine;
 • Prati, meri, analizira i vrednuje svoje performanse životne sredine;
 • Sistematski smanjuje emisiju i ispuštanja štetnih materija u životnu sredinu (vazduh, vodu, zemljište), štedi sirovine, prirodne resurse i energiju, minimizira upotrebu opasnih materija i stvaranje otpada i/ili nus-proizvoda;
 • Podiže kompetentnost i svest zaposlenih o značaju zaštite životne sredine stalnim obrazovanjem, obukom ili iskustvom, kao i blagovremenim i kvalitetnim informisanjem i
 • Nabavlja i ugrađuje proizvode koji nemaju, ili imaju minimalan uticaj na životnu sredinu, a isporučioce/podizvođače podstiče na aktivnu primenu svih mera u cilju zaštite životne sredine, uključujući primenu standarda ISO 14001 u njihovom poslovanju.

 Usvajanjem ovih Politika, svaka organizaciona celina/funkcija preduzeća postaje odgovorna za učestvovanje u izradi programa prevencije rizika i upravljanja rizikom, u skladu sa principima postavljenim politikom preduzeća Unogradnja V.V. d.o.o. Pored toga, svaki program mora da izrazi princip, da bude efektivan u upravljanju rizikom i da definiše odgovornost svih nivoa rukovođenja i svih zaposlenih u preduzeću.

 Proklamovane Politike kvaliteta i zaštite životne sredine se povremeno preispituju i menjaju kada je to potrebno.

 U ostvarivanju proklamovanih Politika kvaliteta i zaštite životne sredine očekujem saradnju i podršku svih zaposlenih u preduzeću Unogradnja V.V. d.o.o.

Politika kontinuiteta poslovanja

Preduzeće Unogradnja V.V. d.o.o. je odlučno u nameri da očuva kontinuitet poslovanja i u incidentnim situacijama koje mogu da ugroze poslovanje kao eksterni interni faktori.

 U tom cilju, Unogradnja V.V. d.o.o. sprovodi sledeće aktivnosti.

 • Poboljšanje i unapređenje svih procesa u kontinuitetu poslovanja, uključuje ciljeve i planove koji će biti predmet godišnjeg preispitivanja;
 • Gde je potrebno prihvatiti rizik on je kontrolisan, a gde je moguće u potpunosti je izbegnut.

Top menadžment se obavezao da se radi na održavanju efikasnosti i stalnog unapređenja kontinuiteta poslovanja (BCMS), u kom cilju nastoji da uspostavi, održava, garantuje i primenjuje:

 • Ispunjenje svih zahteva standarda ISO 22301 – Sistemi menadžmenta kontinuitetom poslovanja;
 • Zadovoljenje zahteva kontinuiteta poslovanja i drugih zainteresovanih strana;
 • Primenu i sprovođenje upravljanje merama za obavljanje menadžmenta ukupnom sposobnošću organizacije za upravljanje incidentima koji izazivaju poremećaj poslovanja;
 • Praćenje i preispitivanje performansi i efektivnosti BCMS;
 • Stalno poboljšavanje kontinuiteta poslovanja zasnovano na principima objektivnog merenja;
 • Kontinualno obučavanje zaposlenih, spoljnih saradnika i korisnika o principima primenljivog kontinuiteta dobrog poslovanja;
 • Usklađivanje sa propisima, zakonima, ugovornim obavezama i očekivanjima zainteresovanih strana, a po usklađenim poslovnim principima.

Politika zaštite zdravlja i bezbednosti na radu

Politika rukovodstva preduzeća Unogradnja V.V. d.o.o. je da izbegne rizike ili ih svede na najmanju moguću meru primenom programa prevencije i mendžmenta rizikom u svim aktivnostima i procesima preduzeća. Najviše rukovodstvo potvrđuje posvećenost preduzeća Unogradnja V.V. d.o.o. da uspostavi i održava programe čiji je cilj smanjenje rizika po zaposlene i ostala lica, kroz sledeće aktivnosti:

 • Identifikacija opasnosti, izbegavanje rizika, procena rizika i upravljanje rizicima koji se ne mogu izbeći;
 • Utvrđivanje i održavanje dokumentovanih ciljeva zaštite zdravlja i bezbednosti na radu u svim relevantnim funkcijama i na svim nivoima unutar organizacije i programa za njihovo postizanje;
 • Uspostavljanje, primena i održavanje redovnih postupaka praćenja, merenja, analize i vrednovanja performansi zdravlja i bezbednosti na radu i efektivnosti sistema menadžmenta zdravljem i bezbednošću na radu;
 • Ispunjavanje obaveza za usklađenost sa zakonskim i drugim zahtevima;
 • Sprovođenje stalnog poboljšavanja sistema menadžmenta zdravljem i bezbednošću na radu radi unapređenja performansi zdravlja i bezbednosti na radu;
 • Koordinacija i integracija programa upravljanja rizikom u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, blagovremeno izveštavanje o problemima;
 • Praćenje i nadgledanje aktivnosti koje prouzrokuju povećani rizik po zdravlje ili povrede na radu, gubitke vremena i resursa, kao i štete na opremi;
 • Stalna edukacija zaposlenih za zdrav i bezbedan rad i
 • Unapređenje sistema bezbednosti i zaštite zdravlja zaposlenih angažovanjem rukovodstva preduzeća u analizi problema i stalnom upravljanju rizikom.

Usvajanjem ovih Politika, svaka organizaciona celina/funkcija preduzeća postaje odgovorna za učestvovanje u izradi programa prevencije rizika i upravljanja rizikom, u skladu sa principima postavljenim politikom preduzeća Unogradnja V.V. d.o.o. Pored toga, svaki program mora da izrazi princip, da bude efektivan u upravljanju rizikom i da definiše odgovornost svih nivoa rukovođenja i svih zaposlenih u preduzeću.

 Proklamovane Politike kontinuiteta poslovanja i zaštite zdravlja i bezbednosti na radu se povremeno preispituju i menjaju kada je to potrebno.

 U ostvarivanju proklamovanih Politika kontinuiteta poslovanja i bezbednosti i zdravlja na radu očekujem saradnju i podršku svih zaposlenih u preduzeću Unogradnja V.V. d.o.o.